Regulamin

➡REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SERWISU MAGISTER NA 5
➡REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I WYKONYWANIA INDYWIDUALNEGO ZLECENIA


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I SERWISU MAGISTER NA 5

§1 INFORMACJE OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
 • zasady korzystania ze Sklepu,
 • sposoby składania zamówień,
 • tryb zawierania umów,
 • sposoby dostawy i płatności,
 • procedurę odstąpienia od umowy,
 • postępowanie reklamacyjne,
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
 • postanowienia dotyczące praw autorskich i licencji,
 • pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
 • postanowienia końcowe.
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów Elektronicznych za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.magisterna5.pl/  oraz w Serwisie Magister na 5 dostępnego pod adresem https://magisterna5.pl/ i jego podstronach określonych poniżej.
 2. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod adresem: Księdza Aleksandra Syczewskiego 8/10, 15-139 Białystok, numer telefonu: 790-247-637, adres mailowy: magisterna5@magisterna5.pl, w godzinach: 8:00-21:00.
 3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Magister na 5 są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają niezbędne podatki).

§2 DEFINICJE

 1. Kupujący lub Klientpodmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu,
 2. Zamawiający – podmiot, który dokonuje zakupu Indywidualnego Zlecenia,
 3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu Magister na 5,
 4. Konsumentosoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Sprzedawca/AdministratorMichał Fliszewski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Fliszewski, pod adresem Księdza Aleksandra Syczewskiego 8/10, 15-139 Białystok, NIP: 7191536932, REGON 366364098
 6. , zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będąca jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: http://magisterna5.pl/regulamin/,
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://sklep.magisterna5.pl/ oraz http://wiedza.magisterna5.pl/,
 9. Serwis Magister na 5 lub Serwis – grupa powiązanych ze sobą tematycznie witryn internetowych należących do Sprzedawcy, w tym: https://magisterna5.pl, https://sklep.magisterna5.pl/, https://poprawaplagiatujsa.pl/, https://piszebezplagiatu.pl/, http://wiedza.magisterna5.pl/,
 10. Konto Użytkownika/Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem. Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień,
 11. Koszyk element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty Elektroniczne,
 12. Produkt Elektroniczny lub Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie,
 13. Indywidualne Zlecenie – usługa polegająca na napisaniu indywidualnego tekstu/opracowania w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym,
 14. Praca dyplomowa – pisemna praca studenta/słuchacza, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (licencjackim, magisterskim itp.) oraz poddanie recenzji jest konieczne do uzyskania stopnia naukowego oraz ukończenia szkoły/uczelni,
 15. Zamówienie lub Zlecenie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 16. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży,
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Elektronicznego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu,
 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Operator płatności– Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 7191536932,
 20. Dowód zapłaty – faktura, rachunek lub paragon (dowód księgowy dokonanego zakupu),
 21. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 24. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

§3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis Magister na 5 oferuje Produkty Elektroniczne dostępne w Serwisie oraz usługi i produkty elektroniczne przygotowywane na indywidualne zlecenie Zamawiającego, zgodnie z indywidualnymi wytycznymi. Regulamin świadczenia usług indywidualnych (Regulamin ogólnych warunków składania zamówienia i wykonywania indywidualnego zlecenia) znajduje się w dalszej części niniejszej podstrony. Aktualna oferta Produktów Elektronicznych znajduje się w Serwisie Magister na 5.
 2. Każdy materiał, który został przygotowany przez Serwis Magister na 5 i przekazany dla Zamawiającego, ma charakter informacyjny i stanowi jedynie wzór, przykład, bazę wyjściową, która może posłużyć do napisania własnej pracy dyplomowej, opracowania naukowego lub innej samodzielnej pracy pisemnej.
 3. Serwis Magister na 5 nie zajmuje się realizacją i przygotowaniem gotowych, dedykowanych prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych czy zaliczeniowych.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów Elektronicznych oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNIE

1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Użytkowników.

2.Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty Elektroniczne potrzebne są:

 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 • aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., zip., rar., itp. – w przypadku zamówienia Produktów Elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Sprzedawca.
 3. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu,
  2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 4. Nakazuje się:
  1. Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 5. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 6. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Serwis Magister na 5 o woli jego usunięcia.

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Serwis Magister na 5 nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych w Serwisie Magister na 5 w sposób niezgodny z prawem czy też do własnych celów Użytkownika. W szczególności tyczy się to artykułów blogowych czy treści edukacyjnych.
 2. Treści przedstawione w Serwisie Magister na 5 nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Serwisem na podane dane kontaktowe. Serwis Magister na 5 nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
 3. Serwis Magister na 5 nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za uzyskanie określonego stopnia aprobaty, zaliczenia dokonanego przez kadrę dydaktyczną, która będzie dokonywała oceny przygotowanej przez Zamawiającego pracy. W szczególności za ocenę uzyskaną podczas obrony Pracy dyplomowej.
 4. Serwis Magister na 5 nie ponosi odpowiedzialności za składane podczas realizacji Zamówienia fałszywe dane i oświadczenia, które mogą wywrzeć jakiekolwiek skutki prawne.
 5. Treści umieszczone w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§7 POUFNOŚĆ

 1. Serwis Magister na 5 zobowiązuje się do zachowania w poufności, wszelkich informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Zamówienia. W szczególności treści korespondencji prowadzonej z Klientem, faktu zawarcia umowy czy też dokumentacji związanej z realizacją Indywidualnego Zlecenia lub zakupu Produktu Elektronicznego.
 2. Serwisowi Magister na 5 przysługuje prawo do ujawnienia informacji, o których mowa w ustępie powyższym, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub prawomocne decyzje organów państwowych, sądów lub innych stosownych organów lub instytucji.
 3. Informacje o Indywidualnych Zleceniach realizowanych dla Użytkowników, nie są nigdzie udostępniane ani publikowane. Przechowywane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawartych w klauzuli informacyjnej RODO załączonej do niniejszego regulaminu oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, o której mowa w paragrafie 16 niniejszego Regulaminu.

§8 PRODUKTY

 1. Serwis Magister na 5, prowadzi sprzedaż Produktów Elektronicznych.
 2. W skład Produktów Elektronicznych dostępnych na stronach Serwisu Magister na 5 wchodzą, w szczególności :
  • kursy on-line,
  • e-booki,
  • tematy prac dyplomowych,
  • bibliografie do prac dyplomowych,
  • wzory wstępów do prac dyplomowych,
  • wzory rozdziałów badawczych,
  • wzory rozdziałów metodologicznych,
  • wzory rozdziałów teoretycznych
  • wzory zakończeń,
  • wzory ankiet,
  • przykładowe konspekty,
  • przykładowe prace licencjackie,
  • pakiety materiałów do prac dyplomowych.
 3. W skład usług Serwisu Magister na 5, wchodzą Indywidualne Zlecenia, których zakres i zasady reguluje Regulamin ogólnych warunków składania zamówienia i wykonywania Indywidualnego Zlecenia dostępny w dalszej części niniejszej podstrony.

§9 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. Konto Użytkownika zakładane jest jedynie w przypadku zakupu Produktów Elektronicznych w postaci kursów online.
 3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu Produktu Elektronicznego, z którego korzystanie wymaga założenia Konta Użytkownika, to Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika oraz zapewnianiu Kupującemu możliwości dostępu do Konta poprzez mechanizm logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt Elektroniczny.
 4. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik loguje się do Konta Użytkownika poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Użytkownik jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 9. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze Sklepu i Konta Użytkownika w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty Elektroniczne i usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy (narusza Prawa autorskie i własność intelektualną działając niezgodnie z udzieloną niniejszym regulaminem licencją), podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta Użytkownika w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 10. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 11. Użytkownik może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 12. W celu usunięcia Konta Użytkownika należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Administratora o woli jego usunięcia.
 13. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Kupującemu korzystanie z Produktów Elektronicznych w Sklepie, również tych, które zamówił wcześniej. Wskutek usunięcia Konta Użytkownika przez Sprzedawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich Produktów Elektronicznych i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie. Produkty Elektroniczne, które nie wymagały założenia konta Klienta zostały udostępnione Klientowi od razu po zakupie i ma on do nich dostęp nadal.
 14. Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.

§10 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAKUPÓW

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia w Serwisie na odpowiedniej podstronie, wybór formy płatności i dokonanie zapłaty.
 2. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu Elektronicznego w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 3. Po dokonaniu wyboru Produktu Elektronicznego, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w ikonę koszyka zakupowego, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  • Kraju zamieszkania,
  • Imienia i nazwiska,
  • Numeru telefonu,
  • Adresu e-mail,
  • Dokonanie akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  • Wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności, a także dodania komentarza do Zamówienia.
 6. W przypadku zakupu kursów online z odpowiedniej podstrony kursu online, Klient po dodaniu Produktu do koszyka, podaje dane takie jak: imię, nazwisko i adres e-mail. Następnie akceptuje regulamin zakupów i po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” przechodzi do zapłaty, postępując zgodnie z wyświetlanymi dalszymi komunikatami. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności.
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 9. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 10. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§11 PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów Elektronicznych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów Elektronicznych, wycofywania ich, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania materiałów nieodpłatnych.
 2. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu Elektronicznego.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony i zawarty w opisie danego Produktu.
 4. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności w ramach Serwisu (przy zakupie Produktów Elektronicznych, w tym kursów online):
  • płatność przelewem tradycyjnym na konto Serwisu Magister na 5,
  • płatność elektroniczna w systemie Operatora płatności Przelewy24,
  • płatność na raty, które obsługuje mBank oraz Alior Bank.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie.
 6. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków oraz za pośrednictwem systemu Przelewy24.

§12 FORMY I CZAS DOSTAWY

 1. Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego, w treści potwierdzenia Zamówienia, znajdować́ będzie się̨ odnośnik (aktywny link) pozwalający Kupującemu uzyskać́ dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać́ zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie.
 3. Wysyłka Produktu Elektronicznego do pobrania lub dostęp, następuje niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu Elektronicznego). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu.
 4. W przypadku Produktów Elektronicznych, jedyną formą dostawy jest wiadomość́ e-mail. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 5. Jeśli Kupujący nie może uzyskać́ dostępu do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać́ na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania Zamówienia, skontaktować́ się̨ drogą mailową (magisterna5@magisterna5.pl) ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny (z zastrzeżeniem ust. 7), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres lub e-mail Sprzedawcy.
 2. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, ale nie jest obowiązkowe korzystanie z tego formularza.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do tego przewidzianym, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu Elektronicznego nie później niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu.
 5. Zwrot płatności, o których mowa w punkcie powyższym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia (czyli jego pobranie i otwarcie), rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę, o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnienie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu Elektronicznego nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (czyli przed upływem 14 dni, Klient otrzymał Produkt wcześniej). Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 §14 REKLAMACJA

 1. Wszelkie uwagi dotyczące Zamówienia informujące o wadach Produktu Elektronicznego jak i samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący zobowiązuje się przesłać w formie elektronicznej (e-mail oraz załączniki w formie skanów lub zdjęć) na adres e-mail: magisterna5@magisterna5.pl.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu czy Produktu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Sprzedawca może odmówić spełnieniu żądania Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

§15 PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa
  do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/Produktu Elektronicznego. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  • W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  • Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  • Zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym
  • Korzystanie z materiałów w celu inspiracji do stworzenia własnych materiałów (niedozwolone jest kopiowanie materiałów i wykorzystywanie ich jako własnych).
 3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu lub czas wskazany w ofercie Produktu, jednak nie dłużej niż 365 dni. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  • udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  • publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,
  w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać
  się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów Elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

§16 INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
  • Administratorem danych osobowych Klienta jest Michał Fliszewski z siedzibą 15-139 Białystok, Ul. Syczewskiego 8/10, zwana dalej Administratorem. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: magisterna5@magisterna5.pl Numer telefonu: 790-247-637 lub pisemnie na adres Administratora.
  • Dane osobowe Klienta podawane w formularzach zamówienia będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu i złożenia Zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. przechowywania nieopłaconych zamówień i odzyskiwania porzuconych koszyków — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu https://magisterna5.pl/ — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  9. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, poszczególnych celów, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 5. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Serwisu.
 6. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
 7. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 8. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 9. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie jednak podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa, w rozumieniu RODO.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 14. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep i Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://magisterna5.pl/polityka-prywatnosci/ .

§17 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Magister na 5 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie Magister na 5 na podstronie: Regulamin.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w części pozostała część Umowy pozostanie w mocy. Nieważne postanowienie Umowy należy zastąpić postanowieniem, którego sens prawny i ekonomiczny będzie najbliższy woli Klienta, jak i Serwisu i Sklepu Magister na 5 wyrażonej w Regulaminie i Umowie.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia:1.01.2019


ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres e-mail

________________

________________

________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

odstępuję od umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________

 

Proszę o zwrot kwoty ________________ zł (słownie ________________złotych)

na konto nr ________________

Jednocześnie, informuję, iż nie otrzymałem Produktu Elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni).

 

 

Data: _______________________                          Podpis: __________________


ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres e-mail

________________

________________

________________

REKLAMACJA

Niniejszym składam reklamację na produkt: ________________, zakupiony w ramach umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________w kwocie ________________.

 

Wada produktu polega na: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Została stwierdzona w dniu ________________.

 

W związku z niniejszą reklamacją wnoszę o*:

 • wymianę towaru na nowy,
 • obniżenie ceny towaru o kwotę ________________ (słownie: ________________) zł, i jednocześnie zwrot podanej kwoty na konto ________________________________,
 • odstąpienie od umowy (jeśli przysługuje).

 

Data: _______________________.                         Podpis: __________________.

 

*niepotrzebne skreślić 

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I WYKONYWANIA INDYWIDUALNEGO ZLECENIA

 

 

Formuła niniejszych warunków zakłada ustalenie ogólnych zasad na jakich nastąpi wykonanie Indywidualnego Zlecenia przez Serwis Magister na 5.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi przyjęcie, wykonanie i rozliczenie Indywidualnego Zlecenia, w tym kwestie odpowiedzialności.

W razie pytań jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu 790-247-637 lub pod adresem e-mail: magisterna5@magisterna5.pl.

§ 1 DEFINICJE

 1. Zamawiający – podmiot, który dokonuje zakupu Indywidualnego Zlecenia,
 2. Konsumentosoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Sprzedawca/AdministratorMichał Fliszewski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Fliszewski, pod adresem Księdza Aleksandra Syczewskiego 8/10, 15-139 Białystok, NIP: 7191536932, REGON 366364098, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będąca jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin ogólnych warunków składania zamówienia i wykonywania indywidualnego zlecenia, dostępny pod adresem url: https://magisterna5.pl/regulamin/.
 5. Serwis Magister na 5 lub Serwis – grupa powiązanych ze sobą tematycznie witryn internetowych należących do Sprzedawcy, w tym: https://magisterna5.pl, https://sklep.magisterna5.pl/, https://poprawaplagiatujsa.pl/, https://piszebezplagiatu.pl/, http://wiedza.magisterna5.pl/,
 6. Indywidualne Zlecenie – usługa polegająca na napisaniu indywidualnego tekstu/opracowania w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym,
 7. Praca dyplomowa lub praca – pisemna praca studenta/słuchacza, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (licencjackim, magisterskim itp.) oraz poddanie recenzji jest konieczne do uzyskania stopnia naukowego oraz ukończenia szkoły/uczelni,
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Serwisem Magister na 5 o wykonanie Zlecenia Indywidualnego,
 9. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży,
 10. Zadatek – przedpłata za wykonanie Indywidualnego Zlecenia, którą stanowi procentowo określona kwota, szczegółowo opisana w § 6 niniejszego Regulaminu.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNIE

 1. Serwis Magister na 5 przygotowuje wzory Prac dyplomowych, zaliczeniowych oraz wszystkich innych, na indywidualne zlecenie Zamawiającego, zgodnie z indywidualnymi wytycznymi.
 2. Każdy materiał, który został przygotowany przez Serwis Magister na 5 i przekazany dla Zamawiającego, ma charakter informacyjny i stanowi jedynie wzór, przykład, bazę wyjściową, która może posłużyć do napisania własnej pracy dyplomowej, opracowania naukowego lub innej samodzielnej pracy pisemnej.
 3. Serwis Magister na 5 nie zajmuje się realizacją i przygotowaniem gotowych, dedykowanych prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, czy zaliczeniowych.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji w ramach Indywidualnego Zlecenia, określa niniejszy Regulamin.
 5. Szczegóły związane z zamawianiem Produktów Elektronicznych znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego i Serwisu Magister na 5.

§ 3 ŚWIADCZONE USŁUGI I TRYB SKŁADANIA INDYWIDUALNEGO ZLECENIA

 1. Serwis Magister na 5 wykonuje Indywidualne Zlecenia polegające na:
  • Skonsultowaniu treści przygotowanej przez Zamawiającego pracy,
  • Przygotowaniu wzoru/bazy, który posłuży w samodzielnym napisaniu autorskiej pracy.
 2. Zamawiający, który jest zainteresowany przygotowaniem Indywidualnego Zlecenia składa zapytanie drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie internetowej Serwisu Magister na 5.
 3. Na podstawie złożonego zapytania, Serwis Magister na 5 dokonuje wyceny zlecanego opracowania w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku nieprecyzyjnych informacji, Serwis magister na 5 może poprosić o podanie większej ilości wytycznych.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Zamawiającego formularza zamówienia lub wiadomości e-mail oraz opłacenia zadatku zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Po uzgodnieniu zakresu Indywidualnego Zlecenia, jego realizacja odbywa się zgodnie z etapami, które zostały ustalone indywidualnie z Zamawiającym (zgodnie z harmonogramem).
 6. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie mogą mieć miejsce po ustaleniu z Zamawiającym i ich akceptacji – wszystkie ustalenia następują poprzez wysłanie wiadomości e-mail z taką informacją.
 7. Odbiór Indywidulanego Zlecenia przez Zamawiającego następuje za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 8. Serwis Magister na 5, na życzenie Zamawiającego umożliwia zawarcie Umowy w formie pisemnej, co jednak nie jest wymagane dla jej skuteczności.

§ 4 CENA

 1. Koszt realizacji Indywidualnego Zlecenia, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od oczekiwań Zamawiającego, tematu pracy, ilości stron oraz terminu w jakim dane opracowanie ma zostać wykonane.
 2. Koszt realizacji Indywidualnego Zlecenia obejmuje:
  • napisanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, z uwzględnionych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów,
  • formatowanie techniczne obejmujące miedzy innymi: sporządzenie strony tytułowej opracowanie, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy.
 3. Dodatkowa opłata, uzgodniona z Zamawiającym, jest pobierana za poprawki, które:
  • wymagają dopisania nowego tekstu, zwiększającego zakres prac Serwisu Magister na 5,
  • związane są ze zmianą planu prac oraz jej fundamentalnych założeń,  powodujących konieczność usunięcia znacznej części pracy i/lub konieczność dopisania w to miejsce nowego tekstu.
 4. O konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty Zamawiający zostanie poinformowany przed wykonaniem poprawek.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na konto Serwisu Magister na 5,
  2. płatność na raty.
 2. W przypadku wyboru płatności na raty, wysokość, liczba rat oraz czas spłaty poszczególnych rat są ustalane indywidualnie z Zamawiającym.
 3. Zamawiający jest zobowiązany uiścić należną całkowitą kwotę za zakupione Indywidualne Zlecenie w terminie ustalonym z Serwisem Magister na 5.
 4. Strony wyrażają zgodę na dostarczenie faktur/rachunków/paragonów w wersji cyfrowej i formacie pdf. na wskazany przez nich w niniejszej Umowie adres do korespondencji mailowej, jeśli takiego potwierdzenia żądają.
 5. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy Serwisu Magister na 5 wskazany na fakturze/rachunku lub w wiadomości e-mail.
 6. Zapłata następuje z dniem wpływu środków na rachunek bankowy Serwisu Magister na 5.

§ 6 ZGŁASZANIE POPRAWEK

 1. Zamawiający jest uprawniony zgłaszać dokonanie zmian w przedmiocie Indywidualnego Zlecenia w trakcie jego realizacji w zakresie zgodności Zamówienia z ustaleniami i wytycznymi.
 2. Nanoszone poprawki i zmiany wykonywane są bezpłatnie z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia Indywidualnego Zlecenia, Zamawiający zawiadomi Serwis Magister na 5 e-mailem o konieczności dokonania w nim określonych zmian.
 4. Zmiany, o których mowa w ust. powyższym, nanoszone są w terminie do 21 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
 5. Rozszerzenie Indywidualnego Zlecenia o poprawki inne niż te wymienione w niniejszym paragrafie, podlega dodatkowej opłacie, zgodnie z par. 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 7 ZADATEK

 1. Zamawiający, który dokonuje zakupu Indywidualnego Zlecenia, jest zobowiązany do wpłaty Zadatku na konto wskazane przez Serwis Magister na 5.
 2. Wysokość Zadatku zostanie ustalona z Zamawiającym indywidualnie.
 3. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron nastąpią skutki zgodne z art. 394 Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku realizacji Indywidualnego Zlecenia, Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Indywidualnego Zlecenia.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie uwagi dotyczące Indywidualnego Zamówienia, informujące o jego wadach Zamawiający zobowiązuje się przesłać w formie elektronicznej (e-mail oraz załączniki w formie skanów lub zdjęć) na adres e-mail: magisterna5@magisterna5.pl.
 2. Serwis Magister na 5 ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Zamawiającego.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Serwis Magister na 5 wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku Indywidualnego Zlecenia, istnieje możliwość odstąpienia od zawartej Umowy w ciągu 24 godzin od jego złożenia.
 2. W przypadku zleceń pilnych odstąpienie od Umowy, jest możliwe w ciągu 2 godzin od momentu zawarcia Umowy.
 3. Odstąpienia dokonuje się poprzez wysłanie e-maila z taką informacją na adres magisterna5@magisterna5.pl.
 4. Odstąpienie od Umowy po terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, będzie wiązać się z koniecznością uregulowania wyliczonej przez Serwis Magister na 5, kwoty adekwatnej do wykonanej pracy. Zadatek zostanie zaliczony na jej poczet.

§ 10 LICENCJA

 1. Serwis Magister na 5 oświadcza, że materiały przekazane Zamawiającemu są utworem (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w pełni samoistnym, nieinspirowanym cudzymi utworami oraz, że korzystanie i rozporządzanie nim w zakresie przedmiotowym, czasowym i terytorialnym nie narusza praw własności intelektualnej i dóbr osób trzecich oraz, że posiada pełnię majątkowych praw autorskich do przekazanych materiałów.
 2. Serwis Magister na 5 udziela licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z dostarczonych materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  • zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym,
  • dokonywanie zmian, uzupełnień, kopii, modyfikacji na własne potrzeby związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach.
 3. Udzielenie licencji następuje w momencie zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia (ceny) z tytułu realizacji Indywidualnego Zlecenia.
 4. Licencja wygasa, jeśli Zamawiający dopuści się naruszenia swoich obowiązków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy będzie korzystać z treści w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania bądź naruszy inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Serwis Magister na 5 wskazuje, że udzielenie licencji i jej zakres ma na celu umożliwienie Zamawiającemu skorzystanie z treści utworzonych w ramach Indywidualnego Zlecenia do własnych celów związanych ze sporządzeniem Pracy dyplomowej. Oznacza to, że poza tym zakresem Zamawiający nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy treści objętych ochroną prawa autorskiego, których twórcą, właścicielem lub posiadaczem praw jest Serwis Magister na 5.
 6. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania sublicencji.

§ 11 POUFNOŚĆ

 1. Serwis Magister na 5 zobowiązuje się do zachowania w poufności, wszelkich informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Indywidualnego Zlecenia. W szczególności treści korespondencji prowadzonej z Zamawiającym, faktu zawarcia Umowy czy też dokumentacji związanej z realizacją Indywidualnego Zlecenia.
 2. Serwisowi Magister na 5 przysługuje prawo do ujawnienia informacji, o których mowa w ustępie powyższym, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub prawomocne decyzje organów państwowych, sądów lub innych stosownych organów lub instytucji.
 3. Informacje o Indywidualnych Zleceniach realizowanych dla Klientów, nie są nigdzie udostępniane ani publikowane.  Przechowywane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawartych w klauzuli informacyjnej RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

§12 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Serwis Magister na 5 nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za uzyskanie określonego stopnia aprobaty, zaliczenia dokonanego przez kadrę dydaktyczną, która będzie dokonywała oceny przygotowanej przez Zamawiającego pracy. W szczególności za ocenę uzyskaną podczas obrony Pracy dyplomowej.

§13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 23 ust. 1 lit. g), art. 90 ust. 1 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) :

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz wszelkich przekazanych informacji zawierających dane osobowe jest Serwis Magister na 5, zwany w  niniejszym paragrafie “Administratorem”.
 2. Administrator, przetwarza dane Zamawiającego podane w trakcie lub przed podpisaniem Umowy głównie w celu realizacji niniejszej Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
 3. Szczegóły związane z ochroną danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszej Umowy oraz w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://magisterna5.pl/polityka-prywatnosci/.

§14 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Serwisu Magister na 5.
 2. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Umowy stanowią wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje, w szczególności:
  1. wszelkie informacje dotyczące klientów, kontrahentów, podwykonawców, pracowników Serwisu Magister na 5;
  2. wszelkie informacje dotyczące treści Umowy oraz prowadzonych negocjacji jak i samego faktu zawarcia Umowy i prowadzenia negocjacji;
  3. wszelkie informacje dotyczące świadczonych Usług na rzecz Zamawiającego.
 3. Obowiązek poufności dotyczy Zamawiającego, jak również osób go reprezentujących oraz osób, którym zostało powierzone wykonywanie przedmiotu Umowy.
 4. Zamawiający zobowiązuje się także do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji czy materiałów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 5. Zobowiązanie, o którym mowa w paragrafie niniejszym, obowiązuje w okresie od dnia podpisania Umowy do upływu 2 lat  od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Zamawiającego,  Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Serwis Magister na 5 wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Magister na 5 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie Magister na 5 na podstronie: Regulamin.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w części pozostała część Umowy pozostanie w mocy. Nieważne postanowienie Umowy należy zastąpić postanowieniem, którego sens prawny i ekonomiczny będzie najbliższy woli Zamawiającego, jak i Serwisu Magister na 5 wyrażonej w Umowie.
 7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia:1.01.2019


ZAŁĄCZNIK: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Michał Fliszewski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Michał Fliszewski, pod adresem Księdza Aleksandra Syczewskiego 8/10, 15-139 Białystok, NIP: 7191536932, REGON 366364098, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będąca jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
 2. ”. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez: e-mail: magisterna5@magisterna5.pl.lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu i przez czas niezbędny do:
  • realizowania niniejszej Umowy. Dodatkowe dane, które zostały podane, przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody – do czasu jej cofnięcia i do czasu gdy przestanie to być niezbędne ze względu na cel,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją Usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny,
  • wypełniania obowiązków prawnych (np. archiwizacyjnych, wystawienia faktury) – przez okres wymagany przepisami prawa,
  • kierowania marketingu bezpośredniego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu ustania celu biznesowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku realizacją przedmiotu niniejszej Umowy mogą zostać także powierzone innym podmiotom, np. podmiotom, z  którymi lub na których rzecz Administrator realizuje usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracuje przy realizacji zleceń, firmie świadczącej usługi księgowe lub udostępniającej program do wystawiania faktur, kancelarii prawnej,  serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych, dostawcy narzędzi do zarządzania firmą czy do mierzenia czasu. Administrator może też być zobowiązany do udostępnienia Pani/Pana danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.
 5. W związku z faktem, że Administrator korzysta się z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – PrivacyShield, lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę Pani/Pana danych.
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem),
  • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator zwraca uwagę, że niektóre prawa mogą być niemożliwe do zrealizowania ze względu na niniejszą Umowę i wynikające z niej obowiązki prawne lub przepisy prawa.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z RODO, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji Umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej Umowy (nie dotyczy danych podanych dodatkowo).
 10. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które może mieć negatywny wpływ na prawa i wolności.
 11. Zamawiający informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

odstępuję od umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________

 

Proszę o zwrot kwoty ________________ zł (słownie ________________złotych)

na konto nr ________________

 

 

Data: _______________________                          Podpis: __________________


ZAŁĄCZNIK – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

REKLAMACJA

Niniejszym składam reklamację na produkt: ________________, zakupiony w ramach umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________w kwocie ________________.

 

Wada produktu polega na ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Została stwierdzona w dniu ________________.

 

W związku z niniejszą reklamacją wnoszę o*:

 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ________________ (słownie: ________________) zł, i jednocześnie zwrot podanej kwoty na konto ________________________________/przekazem pocztowym na mój adres________________________________
 • odstąpienie od umowy.

 

Data: _______________________.                         Podpis: __________________.

 

*niepotrzebne skreślić