Przypisy APA- najważniejsze zasady cytowania

Ostatnia aktualizacja 12 lutego 2024

System cytowania APA to jeden z popularniejszych sposobów stosowania przypisów w środowisku akademickim. Prawidłowe cytowanie od początku pisania pracy to jeden z lepszych sposobów na oszczędzenie czasu na późniejszych poprawkach. Jeśli chcesz poznać zasady używania przypisów w stylu APA, aby robić to prawidłowo -zapraszam Cię do lektury tego artykułu. 

Potrzebujesz szybkiej pomocy z formatowanie pracy dyplomowej? ?‍♀️
–> Pomoc w formowaniu pracy licencjackiej i magisterskiej
–> Kurs formatowanie pracy dyplomowej

Pobierz prezent ?
–> Przykładowa praca licencjacka i planner pisania
–> Darmowy wzór rozdziału badawczego
–> Darmowy wzór rozdziału metodologicznego

zasady cytowania przypisy apa

Obejrzyj poniższe nagranie, a dowiesz się wszystkiego o przypisach w stylu APA w pracy dyplomowej:

 • Czym jest styl cytowania APA i w jakich dziedzinach jest najczęściej stosowany?
 • Jak poprawnie cytować książki według APA?
 • W jaki sposób zacytować artykuł z czasopisma naukowego lub ustawę w stylu APA?
 • Jak odnosić się do źródeł internetowych w cytowaniach APA?
 • Co zrobić, gdy nie możemy znaleźć autora źródła internetowego?
 • Jak cytować prace z wieloma autorami w stylu APA?
 • Czym różni się cytowanie w tekście od wymieniania autorów w bibliografii według APA?
 • Jakie są główne zalety i wady stylu cytowania APA?
 • Czy styl APA jest złożony i czy często się zmienia?
 • Dlaczego warto korzystać z przypisów i jakie mają one znaczenie dla Twojej pracy dyplomowej?

 

 APA, czyli American Psychological Association, to jeden z najpopularniejszych stylów cytowań używanych w naukach społecznych. Ale pamiętaj, APA ma różne szkoły i wersje, więc zawsze sprawdź, której oczekuje twój promotor wytyczne twojej uczelni.

4 najważniejsze powody, dla których w pracy licencjackiej muszą znaleźć się przypisy

Przypisy to obowiązkowy element każdej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Bardzo często promotorzy w pierwszej kolejności przy sprawdzaniu prac kierują uwagę na ich stosowanie w pracy przez studenta, a także poprawny zapis…niezależnie jaki styl cytowania obowiązuje na uczelni…

W środowisku akademickim nadano przypisom duże znaczenie, bo:

 • są Twoim dowodem, że korzystałeś z naukowych źródeł- promotor lub czytelnik Twojej pracy widzi, jakimi źródłami naukowymi posiłkowałeś się podczas pisania pracy.
 • świadczą o rzetelności Twojej pracy- promotor dzięki przepisom wie, że sam nie wymyśliłeś danych teorii na potrzeby swojej pracy, a powołujesz na wiarygodną literaturę naukową.
 • dają możliwość weryfikacji informacji- w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje sprawdzić informacje lub zgłębić dany temat ma ułatwione zadanie ze znalezieniem ich źródła.
 • mniejsze ryzyko plagiatu- gdy stosujesz prawidłowo cytowanie w pracy, możesz być spokojny o weryfikację Twojego dzieła przez system JSA.

Mam nadzieję, że już jesteś świadomy, że przypisy to kluczowy element podczas pisania Twojej pracy. Warto dobrze do tej kwestii się przygotować, aby robić je poprawne.

2 sposoby cytowania (przypisów) w pracy licencjackiej i magisterskiej

Teraz powoli przechodzimy do kwestii cytowania w pracy magisterskiej.

Samo słowo “cytowanie” według Słownika Języka Polskiego PWN oznacza “przytaczać w dosłownym brzmieniu słowa zaczerpnięte z jakiegoś tekstu lub z czyjejś wypowiedzi ustnej”. Natomiast pod hasłem “cytat” – “słowa przytoczone dosłownie z jakiegoś tekstu pisanego lub z czyjejś wypowiedzi ustnej”.

A teraz przetłumaczę te definicje na język studenta.?  Pojęcie “cytowanie” oznacza powoływanie się w pracy, przytaczanie teorii, myśli i opinii ekspertów w danym temacie zaczerpniętych z książek naukowych.

Wyróżnia się 2 sposoby cytowania:

 • bezpośredni– czyli dokładne i wierne skopiowanie, przepisanie fragmentu danego tekstu z jakiegoś źródła naukowego do swojej pracy. Przywołany fragment musisz wyróżnić w pracy jako tekst obcy. Najczęściej zapisuje się go w cudzysłowie, czasami zapisany jest kursywą lub mniejszą czcionką w zależności od wytycznych uczelni. Pamiętaj o umieszczeniu przypisu!
 • pośredni– często określany jako parafraza, czyli przedstawienie myśli naukowej badacza swoimi słowami. Na koniec sparafrazowanej fragmentu tekstu źródłowego- obowiązkowo też musi znaleźć się przypis.

Teraz mam niemiły obowiązek “zepsucia” Ci dnia”, ale muszę to napisać… Cytatów bezpośrednich masz stosować w pracy jak najmniej!  Praca ma być Twoimi przemyśleniami odnoszącymi się do danego zagadnienia opartymi na naukowych źródłach.

Przygotowując ten artykuł, znalazłem 3 sytuacje, które w świetle naukowym akceptują stosowanie przypisów bezpośrednich:

 1. Bardzo trudno jest sparafrazować opinię czy teorię eksperta naukowego, aby nie zaburzyć jej kontekstu.
 2. Dana myśl została sformułowana “w punkt”, wręcz idealnie i nie chcesz jej zmieniać.
 3. Chcesz poddać konfrontacji teorię znawcy tematu, więc warto ją przytoczyć dosłownie.

Zasady cytowania w tekście stylem APA z przykładami

Cytowanie wydawnictw zwartych, czyli publikacji książkowych

Przykłady przypisów z opisem sytuacji, kiedy je stosować, zacznę od książek.

Gdy użyjesz cytatu lub parafrazy w pracy, umieszczasz na jego/jej końcu przypis, który zaczynasz od nawiasu półokrągłego, w którym podajesz nazwisko autora, rok publikacji i numer strony.

Gdy cytujesz w pracy:

 •  konkretną stronę lub rozdział, dodajesz po roku kropkę i numer strony.

  Przykład: (Kowalski, 2020, s. 22).

 •  tę samą pracę kilka razy, nie musisz za każdym razem podawać roku.

  Przykład: (Kowalski, s. 15).

 •  źródło naukowe, które ma dwóch autorów, łączysz ich nazwiska słowem “i”.

  Przykład: (Kowalski i Nowak, 2020).

 • książkę, która ma od trzech lub siedmiu autorów, podajesz nazwiska wszystkich autorów przy pierwszym cytowaniu w tekście.

  Przykład:(Kowalski, Nowak, i Zieliński, 2020).

 • W kolejnych odwołaniach do tej samej pracy, zapisujesz nazwisko pierwszego autora, a następnie dodajemy “et al.”

  Przykład: (Kowalski et al., 2020).

 • źródło naukowe, które ma więcej niż siedmiu autorów, podajesz nazwiska pierwszych sześciu autorów, a następnie “et al.

  Przykład: (Kowalski, Nowak, Zieliński, Lewandowski, Wójcik, Szymański, et al., 2020).

 •  prace tego samego autora z różnych lat, oddzielasz poszczególne lata przecinkami i porządkujesz chronologicznie- od najstarszej do najmłodszej.

  Przykład: (Kowalski, 2005, 2010, 2020).

 • dwie i więcej prac tego samego autora z tego samego roku, dodajesz litery a, b, itd., po roku wydania publikacji, aby je odróżnić.

  Przykład (Kowalski, 2005a, 2005b).

Cytowanie z wydawnictw ciągłych, czyli czasopism

Zasady cytowania w stylu APA z artykułów czasopism naukowych, nie różni się niczym od cytowania książek, czyli nazwisko autora, rok wydania czasopisma i numer strony, na której znajduje się cytowany fragment. 

Przykład: “(Nowak, 2018, s. 102-103)”

Cytowanie ze strony internetowej

Kolejność zapisu danych, skąd zaczerpnięto cytat, jest następująca: nazwisko autora oraz rok publikacji artykułu. 

Przykład: (Kowalski, 2020)

Jeżeli nie potrafisz zidentyfikować autora źródła, na które chcesz się powołać, cytujesz sam tytuł artykułu lub nazwę organizacji, która ją prowadzi.

Przykład: („Epidemiologia Nowotworów”, 2023) lub (WHO, 2023)

Cytowanie aktów prawnych

 Może ono różnić się w zależności od konkretnej instytucji lub publikacji. Niemniej jednak powszechną praktyką jest podawanie pełnej nazwy dokumentu wraz z rokiem jego wydania.

Przykład: (Ustawa o ochronie środowiska, 2001, art. 3)

Podczas cytowania w tekście, można skrócić tytuł do najbardziej rozpoznawalnej części, jeżeli jest on długi. Należy jednak pamiętać, że w bibliografii pełna nazwa dokumentu musi być podana.

Przykład: “Jak zauważono w ustawie o ochronie danych osobowych (1997)…”

 Jeśli chodzi o cytowanie z ustawy, to w nawiasach podajemy nazwę ustawy, rok wydania i artykuł lub paragraf.

 Przykład: (Ustawa o ochronie środowiska, 2001, art. 3).

Pamiętaj!  W bibliografii lub liście referencyjnej, powinniśmy podać nazwiska i inicjały wszystkich autorów, niezależnie od ich liczby.

W przypadku cytowania w tekście, te same zasady obowiązują zarówno w przypadku pojedynczych autorów, jak i wielu autorów.

Pamiętaj! Przypisy w pracy są bardzo ważne. Pomagają utrzymać Twoją pracę profesjonalną i etyczną oraz pozwalają innym naukowcom śledzić i zweryfikować Twoje źródła. Nie zaniedbuj ich, a Twoja praca będzie się wyróżniać.

3 zalety cytowania w stylu APA

Teraz kilka słów na temat zalet i wad tego systemu cytowania. Być może masz możliwość wyboru rodzaju cytowania i zastanawiasz się właśnie nad stylem APA. Jakie są jego zalety: 

 1. Jasność i transparentność- styl APA jest bardzo klarowny i precyzyjny, co ułatwia śledzenie źródeł i zrozumienie, skąd pochodzą informacje.
 2. Uniwersalność- styl ten jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie, co ułatwia komunikację międzynarodową w środowisku naukowym.
 3. Użyteczność- szczególnie przydatny jest dla nauk społecznych, które często opierają się na cyklicznie aktualizowanych badaniach. Informacja o dacie publikacji jest istotna, ponieważ czytelnik może szybko zweryfikować aktualność danych.

3 wady cytowania w stylu APA

Do wad stylu APA najczęściej zalicza się:

 1. Złożoność- styl APA ma wiele zasad i wyjątków, co może być skomplikowane dla nowych użytkowników.
 2. Zmienność- system ten regularnie aktualizuje swoje wytyczne, co oznacza, że użytkownicy muszą regularnie sprawdzać, czy są na bieżąco z najnowszymi zmianami.
 3. Długie listy autorów- styl APA wymaga wymienienia do siedmiu autorów, zanim można użyć “et al.”, co może prowadzić do długich i nieporęcznych cytowań.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że pomogłem Ci lepiej zrozumieć, jak używać przypisów APA. Pamiętaj, że różne uczelnie mogą mieć swoje specyficzne wytyczne dotyczące tego stylu, więc zawsze warto skonsultować szczegóły z promotorem.

Pamiętaj, że prawidłowe cytowanie to podstawa naukowego pisania. 

Pomoc przy rozdziale teoretycznym w pracy dyplomowej

Potrzebujesz wsparcia przy pisaniu rozdziału teoretycznego lub jego formatowaniu?
Napisz»

Przygotowaliśmy bardzo dużo dodatkowych materiałów. Dzięki nim sam napiszesz teorię w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Wzory rozdziałów teoretycznych>>

Przeczytaj też artykuł o prawidłowym formatowaniu pracy dyplomowej:

Formatowanie pracy dyplomowej. 17 najważniejszych elementów>>

Trochę już wiem na temat cytowania w stylu APA. Teraz chcę zrozumieć proces pisania.

Naucz się pisać pracę w godzinę.
–> E-book- Jak Napisać Pracę Dyplomową W Tydzień

Zobacz, jakie materiały mogę Ci jeszcze zaproponować.
–>Sklep Magistra na 5

Jeżeli potrzebujesz pomocy, po prostu napisz.
–> Wyślij pytanie

Nie zapomnij o prezencie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *